HOW TO PAY

วิธีการชำระเงิน

1. ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร

2. ชำระเงินผ่าน PROMPT PAY (พร้อมเพย์)

3. ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตด้วย PAYPAL